C/ María Zambrano, 1, Quart de Poblet (46930), València
Centre Social Intergeneracional Trenquem Barreres

Registre Local d'Associacions


Amb l'aprovació de la Carta de Participació Ciutadana en sessió plenària de 24 de setembre de 2002, l'Ajuntament de Quart de Poblet va voler formalitzar l'experiència viscuda des de fa anys en les relacions entre entitats ciutadanes, moviment associatiu i el propi Ajuntament. Aquest compromís s'ha vist renovat amb l'actualització de la Carta de Participació Ciutadana, aprovada en sessió plenària de 29 de gener de 2019, reafirmant la voluntat d'incorporar les propostes ciutadanes al treball diari de les diferents àrees municipals.

Amb la Carta s'aposta per establir vies de participació estables perquè associacions, entitats, col·lectius i persones individuals puguen participar en la presa de decisions, al mateix temps que es vol garantir la transparència en la gestió municipal i satisfer millor les necessitats de la ciutadania. El teixit social organitzat, com a plataforma articulada més pròxima que expressa interessos i preocupacions dels ciutadans i ciutadanes, té un paper fonamental en aquest compromís en el camí d'aprofundiment de la democràcia local i de la participació.

Amb la intenció de donar forma a aquesta voluntat política, i donant resposta a la Llei 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació, existeix en la nostra localitat el Registre Municipal d'Associacions, que vol recollir a totes les entitats sense ànim de lucre que actuen dins del marc territorial de Quart de Poblet. Es tracta de conéixer la situació real de les associacions existents, per a reflexionar i definir les línies que impulsen la consolidació d'un teixit social organitzat i modern, que busque noves vies i s'ajuste millor a l'interés de la ciutadania de hui per participar i actuar en els assumptes que el preocupen.

Objecte i característiques

El Registre Municipal d'Associacions té per objecte permetre a l'Ajuntament conéixer el nombre d'entitats existents en el municipi, els seus fins, representativitat i incidència, a l'efecte de possibilitar una política municipal adequada que contribuïsca a enfortir el teixit associatiu de la ciutat.

El Registre Municipal d'Associacions és independent del Registre General d'Associacions de la Comunitat Autònoma, per la qual cosa la inscripció de les entitats o organitzacions en aquest últim no pressuposarà la inscripció en el primer.

El Registre dependrà de la Secretaria General i la seua gestió i manteniment seran realitzats per la unitat administrativa encarregada dels assumptes referents a la participació ciutadana, seguint les directrius establides pel Secretari General.

Les dades contingudes en el Registre Municipal d'Associacions seran públics.

Requisits per a formar part del RLA

Podran obtindre la inscripció en el registre les entitats ciutadanes sense ànim de lucre l'objecte del qual siga la defensa, foment o millora dels interessos generals o sectorials del municipi, i en particular les associacions de veïnes i veïns d'un barri, les de pares, mares o tutors, les entitats culturals, esportives, recreatives, juvenils, sindicals, empresarials, professionals i qualssevol altres similars, que exercisquen les seues activitats dins de l'àmbit territorial de Quart de Poblet.

Documentació a presentar

La sol·licitud d'inscripció s'haurà de presentar, tal com recull l'article 14.2 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, exclusivament a través de mitjans electrònics, presentant una instància a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Quart de Poblet. Les associacions interessades en la inscripció hauran d'aportar les següents dades:

1. Estatuts de l'associació adequadament actualitzats.
2.Número d'inscripció en el Registre General d'Associacions Autonòmic i en altres registres públics.
Nom de les persones que ocupen els càrrecs directius.
Domicili social.
Pressupost de l'any en curs.
Programa d'activitats de l'any en curs.
Certificació del nombre de persones associades.
Domicili per a notificacions.
Fotocòpia del CIF.
Acte assignació a un sector d'activitat.

La unitat administrativa encarregada de la gestió del registre realitzarà les comprovacions oportunes per a la inscripció de l'associació, devent en el termini de quinze dies, comptats des de la sol·licitud d'inscripció, comunicar a l'associació interessada el seu número d'inscripció. El transcurs del termini podrà interrompre's en cas que fora necessari requerir a l'associació perquè presente documentació no inclosa inicialment. Si transcorregut el termini concedit l'associació no aporta les dades requerides, s'entendrà que desisteix de la seua pretensió de ser inscrita.

En el cas que l'associació sol·licitant no obtinguera resposta a la sol·licitud d'inscripció en l'assenyalat termini, la inscripció s'entendrà efectuada, sempre que l'associació haguera aportat les dades indicades anteriorment.

A partir de la data de comunicació del número d'inscripció, es considerarà que l'associació està donada d'alta en el Registre.

Drets i obligacions de les associaciones del RLA

Drets
Les associacions inscrites, prèvia petició presentada a través de la seu electrònica, amb l'antelació que s'establisca pels serveis corresponents, podran accedir a l'ús de mitjans públics municipals, especialment locals.

Les autoritzacions es concediran atenent les activitats programades, la disponibilitat d'espais, personal i horaris, segons els criteris que es fixen per les unitats responsables de la gestió dels mitjans sol·licitats.

Així mateix, les associacions inscrites podran accedir a les accions formatives que impulse l'Ajuntament en foment de l'associacionisme.

Prèvia sol·licitud presentada a través de la seu electrònica dirigida a l'Ajuntament, les associacions inscrites podran rebre, preferentment per mitjans electrònics, i en defecte d'això per escrit en el seu domicili social, les convocatòries dels òrgans col·legiats municipals les sessions dels quals siguen públiques, quan en l'ordre del dia figuren qüestions relacionades amb l'objecte social d'aquestes.

Les associacions inscrites, mitjançant sol·licitud presentada a través de la seu electrònica dirigida a l'Ajuntament, podran rebre els acords i resolucions adoptats pels òrgans municipals quan el seu contingut afecte temes relacionats amb l'objecte social de l'entitat.

L'Ajuntament, prèvia petició expressa de les associacions inscrites interessades, els remetrà les publicacions que, editades per l'Ajuntament, resulten d'interés per a aquelles atenent el seu objecte social. L'Ajuntament, en funció del volum de sol·licituds de remissió de documentació que registre, podrà arbitrar sistemes de publicació dels ordenes del dia i resolucions que haguera de remetre que permeten a les associacions inscrites interessades accedir a aquests.

En la mesura en què els recursos municipals ho permeten, l'Ajuntament realitzarà anualment convocatòries per a la concessió de subvencions econòmiques a les associacions sobre la base de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Les bases que regisquen l'accés a les mateixes seran notificades a les entitats que pogueren estar interessades. Aquestes bases assenyalaran els requisits a complir per les associacions per a poder optar a la seua concessió i la documentació que hauran d'adjuntar a l'hora de presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica, sense perjudici de la qual ja obre en poder de l'Ajuntament.

Les associacions generals o sectorials canalitzaran la intervenció de la ciutadania en els òrgans consultius i de participació regulats en la Carta de Participació Ciutadana. La presència d'aquestes entitats ciutadanes en els òrgans col·legiats de gestió desconcentrada i en els òrgans col·legiats dels ens de gestió descentralitzada de serveis municipals es materialitzarà en la forma en què la mateixa estiga prevista en els acords pels quals aquells es regisquen i en la mesura que ho permeta la legislació aplicable. A l'efecte de determinar el grau de participació de cadascuna d'elles, es tindrà en compte tant l'especialització sectorial del seu objecte social com la seua representativitat.

Els diferents departaments municipals articularan les relacions de col·laboració necessàries a fi de facilitar la tramitació dels assumptes promoguts per les associacions degudament inscrites, sent la unitat administrativa responsable de la gestió d'aquest Registre Municipal d'Associacions l'encarregada de subministrar a altres unitats municipals les dades referents a les associacions que hagen d'obrar en els arxius d'aquesta administració.

Obligacions

Qualsevol canvi o modificació en les dades que consten en el Registre d'Associacions, hauran de ser notificats a aquest, dins del termini establit, d'acord amb la normativa legal vigent en aquesta matèria. Aquesta notificació s'haurà de realitzar en primer lloc al Registre Autonòmic o Estatal corresponent, a través de mitjans electrònics i presentada la documentació requerida. Una vegada s'haja realitzat aquest tràmit, s'haurà de fer la comunicació al Registre Local d'Associacions de Quart de Poblet, a través de la seu electrònica, aportant una còpia de la documentació presentada davant el registre corresponent, juntament amb el certificat de la seua presentació.

Les associacions respondran de l'ús realitzat de les instal·lacions municipals i dels danys que en les mateixes pogueren causar per la seua utilització.

L'incompliment d'aquestes obligacions podrà donar lloc, prèvia tramitació de l'oportú expedient, a la baixa de l'associació en el Registre amb la consegüent pèrdua dels drets enumerats en la Instrucció d'Associacions.

Registre d'Associacions Local