Calle Joanot Martorell, 40, Quart de Poblet (46930), València
L - V 9.00 - 14.00

ESCOLARITZACIÓ SOBREVINGUDA

L'Ajuntament de Quart de Poblet, a través del Servei d'Educació, s'encarrega de l'Escolarització sobrevinguda d'acord amb l'article 57 de l'ORDRE 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Comunitat Valenciana.

La matrícula a les escoles està viva, ja que la mobilitat de les persones d'uns països a uns altres i d'unes comunitats autònomes a unes altres és una realitat. Les persones tenen dret a un lloc escolar gratuït que els garantisca, en condicions d'igualtat i qualitat, l'ensenyament bàsic i el segon cicle d'Educació Infantil, en el seu propi municipi o zona d'escolarització establida. Aquest dret es correspon amb l'obligatorietat de la seua escolarització en un centre docent durant l'ensenyament bàsic, que comprén dels 6 a les 16 anys.

 

És necessari sol·licitar cita prèvia per a realitzar l'entrevista d'acolliment a la família .

 

 La documentació que la família haurà d'aportar és:

1. Certificació EMPADRONAMENT de la unitat familiar. (A sol·licitar a l'Ajuntament ) .

2. DNI, Passaport o Targeta Residencial de pare/mare o tutor/a legal i del menor a escolaritzar.

3. Llibre de Família, Partida de naixement o un altre document que acredite la filiació del menor.

4. En cas de Divorci o Separació, còpia de l'última sentència en la qual conste al fet que cònjuge s'atribueix la Guàrdia i Custòdia i la Pàtria Potestat. (Tant per a la sol·licitud de Baixa com per a la Matrícula es requereix el consentiment de pare i mare en els casos de Pàtria Potestat conjunta.)

5. Certificat de promoció i notes del curs anterior