Calle Joanot Martorell, 40, Quart de Poblet (46930), València

Animals potencialment perillosos

Que has de saber si sol·licitaràs la llicència d'animals potencialment perillosos.
A qui va dirigit?

És obligació de totes les persones majors d'edat propietàries o tenidores d'un animal potencialment perillós obtindre aquesta llicència.

Quina documentació es necessita?

Instància dirigida a la Sra. Alcaldessa. (s'adjunta pdf).
Fotocòpia del DNI, passaport o targeta d'estranger del sol·licitant (titular d'animal).
Dues fotografies del sol·licitant de grandària carnet.
Certificat d'antecedents penals que expressament assenyale que la persona que figurarà com a titular de l'animal no ha sigut condemnada pels delictes de: homicidi, lesions, tortures contra la llibertat sexual, contra la salut pública, d'associació amb banda armada, narcotràfic.
Declaració jurada de no haver sigut sancionat per infraccions en matèria de tinença d'animals potencialment perillosos (s'adjunta pdf).
Certificat d'aptitud psicològica per a la tinença d'animals d'aquestes característiques, expedit per un psicòleg col·legiat dins dels tres mesos anteriors a la data de la sol·licitud.
Certificat de capacitat física: RD 287/2002 .
Acreditació d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers que puguen ser causats pel seu animal, amb una cobertura no inferior a 120.202,42 euros, on aparega el nom de la persona que demana la llicència.

Com tramitar la llicència?

Emplenar i signar la instància i aportar tota la documentació sol·licitada.

On es presenta?

A l'ajuntament, de manera presencial en l'oficina d'atenció al ciutadà/per registre d'entrada (cita prèvia) o a través de la seu electrònica.

Documents