Joanot Martorell, 40, Quart de Poblet (46930), València

SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ HIPOTECÀRIA

Què és el servei d'Intermediació Hipotecària?

A partir de l'1 d'abril de 2013, es posa en marxa el servei gratuït d'assessorament jurídic, mediació, intermediació i negociació sobre préstecs i arrendaments relatius a l'habitatge habitual, que la Diputació de Valéncia i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València ofereixen als municipis seu de jutjats de 1a instància de la província a través de la signatura d'un conveni de col·laboració, al qual s'ha adherit l'Ajuntament de Quart de Poblet.

 

D'aquesta manera, els dimecres, de 9 a 14 hores, un lletrat o lletrada designat pel Col·legi d'Advocats atendran les persones que l'hagen sol·licitat (tant de Quart de Poblet com dels municipis que pertanyen al partit judicial, que són Mislata, Manises i Xirivella) en el nou centre polivalent del carrer Joanot Martorell, 40 baix. Prèviament, hauran de sol·licitar el servei mitjançant instància per registre d'entrada al seu ajuntament i demanar un certificat d'empadronament, havent de portar tots dos documents el dia de la cita.

 

Una vegada hagen presentat la instància sol·licitant el servei d'intermediació, telefonaran al 961536210, Extensió 311, per a demanar cita.


Quins poden acudir al servei d'Intermediació Hipotecària?

Principalment hipotecats d'habitatge habitual que no poden assumir la mateixa i es troben en diverses fases del procés d'execució hipotecària.

Avaladors o familiars (és necessari que el titular ferm la sol·licitud).

Executats prèviament al llançament i que per tant ja no són hipotecats sinó simples deutors.

Ocupes del seu propi habitatg

 I altres casos que no podem englobar en la intermediació hipotecària d'habitatge habitual com són preferents, targetes de crèdit, clàusules sol, hipoteques d'empresa, préstecs personals per si sols, etc., en tot cas seria mediació mercantil.

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA A SOL·LICITAR ALS USUARIS

Instància sol·licitant el servei (obligatori).

Còpia del DNI.

Certificat d'empadronament familiar

Llibre de Família o Certificat d'Inscripció com a parella de fet.

Certificat del Servei Públic d'Ús dels membres de la unitat familiar.

Justificant dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar, si és possible.

Demanda d'execució hipotecària, si la tenen

Últim rebut del préstec pagat per a veure la quantitat pendent de pagament.

En cas d'autònom sense rendes, certificat d'Hisenda negatiu.

Última declaració de l'IRPF, o certificat de Rendes d'Hisenda de l'últim exercici.

Escriptures de compravenda de l'habitatge i de constitució de la garantia hipotecaria.

Si han rebut alguna reclamació del Banc, o Reclamació Judicial (Demanda,...).

Últim rebut de l'IBI (Contribució). Rebuts pendents de pagament (llum, aigua, gas, despeses comunitat, IBI...).

Si posseeixen altres propietats, Escriptures d'aquestes.

En cas de tindre més préstecs hipotecaris, Escriptura de compra-venda i Escriptura d'hipoteca, i últim rebut de la quota hipotecària, on conste quantia pendent de pagament, i quota mensual que s'abona.

En cas de tindre préstecs personals, documentació que acredite quantia pendent de pagament, i quota mensual que s'abona.