Joanot Martorell, 40, Quart de Poblet (46930), València

Tramitació i descàrrega de documents

DESCRIPCIÓ

És un servei d'atenció directa i gratuïta a través del qual s'ajuda els consumidors i usuaris a defensar els seus drets per mitjà de la informació prèvia, l'assessorament i la recepció de reclamacions en qüestions de consum, que a més, mitjana en els conflictes que puguen sorgir entre consumidors i empresaris, per a intentar una solució amistosa.

QUI EL POT SOL·LICITAR?

Qualsevol persona física o jurídica, veïna de Quart de Poblet o quan la reclamació vaja dirigida a un establiment situat dins del municipi

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Full de reclamacions Imprés emplenat amb la informació requerida, adjuntant fotocòpia del DNI del reclamant, i fotocòpia de tot document que es desitge aportar (factures, notificacions, contractes...)

ON SOL·LICITAR-HO?

Es podrà sol·licitar en l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, situada en C/ Joanot Martorell, 40 baix, 46930 Quart de Poblet (València).

QUI INICIA EL PROCEDIMENT?

A petició de la persona interessada

LA RESOLUCIÓ POSA FI A LA VIA ADMINISTRATIVA?

La resolució posa fi a la via administrativa

QUALS SÓN ELS EFECTES SI NO OBTINC RESPOSTA?

Cap NORMATIVA LLEI 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual s'aprova l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana
Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries